تیزر همایش دستیابی به غیر ممکن ها تونی رابینر

جزئیات پروژه:

تیزر همایش یک روزه انگیزشی تونی رابینز در دوبی با عنوان «دستیابی به غیر ممکن ها»

مهارت ها:

  • Photoshop
  • Premiere
  • After Effects

کارفرما:

اویستاپرو