تیزر همایش قدرت درونی خود را آزاد کن تونی رابینر

جزئیات پروژه:

تیزر همایش چهار روزه انگیزشی تونی رابینز در سنگاپور با عنوان «قدرت درونی خود را آزاد کن»

مهارت ها:

  • Photoshop
  • Premiere
  • After Effects

کارفرما:

اویستاپرو